word-stress

Наголос в англійській мові

Вивчаючи англійську мову, варто приділяти увагу не лише збагаченню словникового запасу та вивченню граматики, а й правильній вимові слів. Не слід забувати, що наголос відповідає саме за те, чи дійсно вас правильно зрозуміють. Тож для того, щоб ваше мовлення було зрозумілим та чітким, запам’ятайте, як правильно визначати наголос в англійській мові.

 1. Двоскладові іменники та прикметники

У більшості  двоскладових іменників та прикметників наголос падає на перший склад.
Наприклад: SAMles, PURple, RAIny, HAPpy.

 1. Двоскладові дієслова та прийменники

У більшості  двоскладових дієслів та прийменників наголошується другий склад.
Наприклад: deCIDE, reLAX, reCEIVE, , aMONG, beTWEEN.

З іншого боку в англійській мові існує багато двоскладових слів, які можна вимовляти двома різними шляхами. Наголос у них змінює частину мови слова.

Наприклад:

 1. Трискладові слова

У такого типу словах увагу слід звертати на суфікс:

 • в словах, які закінчуються на —er,ly, наголошується перший склад
  Наприклад: ORderly, SIlently, MAnager, GARdener.
 • в словах, які закінчуються на приголосну або літеру —y, наголос зазвичай падає на перший склад
  Наприклад: RARity, OPtimal, GEnorous
 • слова з іншими закінченнями
  Уважно перегляньте нижчезазначені приклади. В даних словах наголошеним буде склад перед суфіксом. Наприклад: 
 • able:DURable, LAUGHable;
 • ial:SOcial, fiNANcial;
 • cian:muSIcian, phySIcian;
 • ery:BAkery, SCEnery;
 • ian:coMEdian, techNIcian;
 • ible:imPOSsible, TERRible;
 • ic:plaTOnic, characteRIStic;
 • ion:classifiCAtion, vegeTAtion ;
 • ient: inGREdient, ANcient;
 • ious: mySTERious, VARious;
 • ish:SELfish, PUnish;
 • osis: hypNOsis, diagnosis.

Наголос падає на третій склад з кінця :

 • в словах із закінченням -cy, -ty, -phyта -gy (deMOCracy, geOGraphy, unCERtainty);
 • в словах, які закінчуються на -al(CRItical, exCEPtional) 
 1. Наголос у складних словах
 • Складні іменники
  У складних іменниках основний наголос падає на перше слово. Наприклад: SEAfood (sea + food), TOOTHpaste (tooth + paste), FOOTball (foot + ball).
 •  Складні прикметники
  У складних прикметниках наголошується друге слово. Наприклад: ten-Meter, fifteen-Minute, old-Fashioned.

Отже, застосування цих елементарних правил допоможе вам вирішити  проблему правильного наголошенням слів у більшості випадків.